nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
Słoneczny

15°C

Kołobrzeg

Słoneczny

Wilgotność: 61%

Wiatr: 22 km/h

 • 03 Cze. 2020

  Słoneczny 18°C 4°C

 • 04 Cze. 2020

  Częściowe zachmurzenie 20°C 8°C

A A A
POMOC PRAWNA COVID -19

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że od dnia 15 kwietnia 2020 r. otwarty jest specjalny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie miasta Kołobrzeg.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, przez czas epidemii oraz stanu epidemicznego punkt będzie funkcjonował w formie elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem:


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pod wskazanym adresem mailowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 dyżurować będą adwokaci i radcowie prawni, którzy udzielą wsparcia prawnego w zakresie aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych i środków wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa).


W przypadku przedsiębiorców, w celu uzyskania informacji należy przesłać na adres

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


pytanie wraz z opisem sytuacji przedsiębiorcy (forma prawna prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników, forma zatrudnienia pracowników, uprzednie skorzystanie z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej) oraz oświadczeniem o danych osobowych zwracającego się z zapytaniem (imię, nazwisko, NIP), a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób fizycznych, koniecznym jest przesłanie pytania wraz ze wskazaniem danych osobowych zwracającego się z zapytaniem (imię, nazwisko, PESEL) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie pozostawieniem wiadomości bez odpowiedzi. Dyżurujący prawnicy będą starali się udzielić informacji prawnej w czasie do 48 godzin od wpływu kompletnego zapytania. 

Najczęściej zadawane pytania - stan prawny na 28 kwietnia 2020 r.

loading...
  Pytanie nr 1 - Jestem właścicielem hotelu. Czy mogę prowadzić działalność?

Pytanie: Jestem właścicielem hotelu. Czy mogę prowadzić działalność?

Odpowiedź: Od dnia 4 maja 2020 r. można przyjmować gości w hotelach. Nie ma jednak możliwości przygotowania i podania spożywanych na miejscu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu. Można jednak przygotowywać i podawać żywność lub napoje na wynos lub przygotowywać i dostarczać je do pokoi.

  Pytanie nr 2 - formy pomocy dla działalności jednoosobowych

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z jakich form pomocy mogę skorzystać?

Odpowiedź: Obecnie istnieje wiele rozwiązań dotyczących pomocy przedsiębiorcom. Oto one:

 1. w przypadku opłacania składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadzono działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Aby uzyskać to zwolnienie, należy do dnia 30 czerwca 2020 r. złożyć wniosek do ZUS.
 2. dofinansowanie od starosty części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W przypadku otrzymania takiego dofinansowania przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (np. w wypadku otrzymania zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, koszty związane z zapłatą tych składek nie mogą być następnie pokryte z dofinansowania). Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. udzielenie jednorazowej pożyczki przez starostę w wysokości do 5000 zł. Wniosek o pożyczkę składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie przedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 4. świadczenie postojowe - jeśli wnioskujący nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż prowadzona działalność gospodarcza oraz rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i nie zawieszono prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oświadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc lub zawieszono prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. Co do zasady (tzn. poza przypadkami wskazanymi w ustawie) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Również Miasto Kołobrzeg przewidziało pomoc dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, dla przedsiębiorców, których:

 • płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  a także, którzy:
 • ochronili miejsca pracy
 • nie mają zaległości w kwocie wyższej niż 50 zł z tytułu podatku od nieruchomości, przedłużono termin płatności podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg do dnia 30 września 2020 r.

Ponadto, przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki a) i b) wskazane powyżej oraz nie mieli przed dniem 1 marca 2020 r. zaległości w kwocie wyższej niż 50 zł z tytułu należności cywilnoprawnych, mogą ubiegać się o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu z umów najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg za miesiące: kwiecień i maj 2020 r.

W obu przypadkach należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy do Prezydenta Miasta Kołobrzeg wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym pomocy publicznej, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zarówno w przypadku przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości, jak i odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, za pogorszenie płynności finansowej uważa się spadek dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie ulgi w stosunku do dochodu osiągniętego w miesiącu lutym 2020 r., o co najmniej:

 1. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 3.000,00 zł- 25%,
 2.  w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 6.000,00 zł - 40%,
 3.  w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 10.000,00 zł - 50%,
 4. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 50.000,00 zł - 75%,
 5. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód powyżej 50.000,00 zł -85%.

Przez pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 rozumie się także, w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. wykazał stratę, powiększenie tej straty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca lutego 2020 r. o 25%;

  Pytanie nr 3 - dofinansowanie a pozyczka

Pytanie: Czy skorzystanie z dofinansowania od starosty części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wyklucza wnioskowanie o uzyskanie pożyczki w kwocie 5000 zł?

Odpowiedź: Nie. Zarówno pożyczka, jak i dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności z Urzędu Pracy są rozwiązaniami, które mają wesprzeć przedsiębiorcę w ponoszeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oba te środki nie wykluczają się (nie wykluczają się też z uzyskaniem zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne), jednak podkreślić należy, że w przypadku otrzymania dofinansowania przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Oznacza to, że z pożyczki i dofinansowania należy pokryć różne koszty prowadzenia działalności (inne z pożyczki, a inne z dofinansowania), jak i z żadnego ze środków udzielonych przez starostę nie można pokryć kosztów składek ZUS, za które otrzymano zwolnienie.

  Pytanie nr 4 - opłaty czynszów za dzierżawy

Dzierżawię od miasta plac. Czy w czasie pandemii muszę płacić czynsz?

Odpowiedź: Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w uchwale Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. nie są zobowiązani do zapłaty czynszu za kwiecień i maj 2020 r. Warunki te to:

 1. pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 tzn. spadek dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie ulgi w stosunku do dochodu osiągniętego w miesiącu lutym 2020 r., o co najmniej:
  1. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 3.000,00 zł - 25%,
  2. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 6.000,00 zł - 40%,
  3. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 10.000,00 zł - 50%,
  4. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 50.000,00 zł - 75%,
  5. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód powyżej 50.000,00 zł - 85%.
  Przez pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 rozumie się także, w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. wykazał stratę, powiększenie tej straty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca lutego 2020 r. o 25%

 2. ochrona miejsc pracy w okresie udzielenia pomocy, w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej jedną osobę przed dniem 1 marca 2020 r. Pracodawca nie może zmniejszyć zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron u danego przedsiębiorcy, w wymiarze większym niż 3% ogółu zatrudnionych obliczonych poprzez porównanie stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. do stanu z ostatniego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy, a jednocześnie liczba pracowników korzystających po dniu 29 lutego 2020 r. z urlopu bezpłatnego nie może przekroczyć 3% ogółu zatrudnionych u danego przedsiębiorcy;

 3. brak zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych wobec wierzyciela w kwocie nie wyższej niż 50 zł przed dniem 1 marca 2020 r.
  Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym pomocy publicznej, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
  Pytanie nr 5 - termin płatności podatku od nieruchomości

Prowadzę działalność gospodarczą. Do kiedy mogę zapłacić podatek od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r.?


Odpowiedź:
Przedsiębiorcy, spełniający warunki wskazane w uchwale Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. mogą zapłacić podatek od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. do 30 września 2020 r. Warunkiem do skorzystania z pomocy jest:

 1. pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 tzn. spadek dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie ulgi w stosunku do dochodu osiągniętego w miesiącu lutym 2020 r., o co najmniej:
  1. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 3.000,00 zł - 25%,
  2. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 6.000,00 zł - 40%,
  3. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 10.000,00 zł - 50%,
  4. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 50.000,00 zł - 75%,
  5. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód powyżej 50.000,00 zł - 85%.
   Przez pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 rozumie się także, w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. wykazał stratę, powiększenie tej straty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca lutego 2020 r. o 25%
 2. ochrona miejsc pracy w okresie udzielenia pomocy tzn. brak zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron u danego przedsiębiorcy, w wymiarze większym niż 3% ogółu zatrudnionych obliczonych poprzez porównanie stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. do stanu z ostatniego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy, a jednocześnie liczba pracowników korzystających po dniu 29 lutego 2020 r. z urlopu bezpłatnego nie przekroczyła 3% ogółu zatrudnionych u danego przedsiębiorcy
 3. brak zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie wyższej niż 50 zł.
  Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. oraz formularz informacyjny dotyczący pomocy publicznej, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
  Pytanie nr 6 - praca w Niemczech

Pracuję w Niemczech. Czy jest możliwe, żebym przyjechał do domu na weekend?

Odpowiedź: od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie mają osoby przekraczające granice państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach. Oznacza to, że może Pan przyjechać do domu bez obowiązku odbycia kwarantanny. Przekraczając granicę państwową, będzie koniecznym, aby udokumentował Pan funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

  Pytanie nr 7 - zatrudnienie na umowę zlecenie

Jestem zatrudniona na umowę zlecenie. Moje miejsce pracy jest obecnie zamknięte. Czy przysługuje mi świadczenie? Jak je dostać?

Odpowiedź: w wypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub inną umowę cywilnoprawną, istnieje możliwość uzyskania świadczenia postojowego po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie m.in. gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę, umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a także przychód z tej umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W takiej sytuacji wniosek o ustalenie prawa do uzyskania świadczenia postojowego powinien być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem zleceniodawcy.

Szczegółowe informacje na temat prawa do świadczenia postojowego można odnaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pod tym adresem znajduje się też wniosek RSP-C, który należy wypełnić, aby takie świadczenie uzyskać LINK

KOŁOBRZESKI PAKIET POMOCOWY

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, iż dnia 06 maja 2020 r. została podjęta Uchwała Nr XXII/307/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu "Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19".
   
UCHWAŁA NR XXII/307/20 RADY MIASTA KOŁOBRZEG  

z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn. "Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19"

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć:  
 • Wniosek o odroczenie do 31 października 2021 r. terminu płatności podatku (rat podatku) od nieruchomości lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę z tyt. podatku (rat podatku) od nieruchomości, których płatność przypada w kwietniu, maju, czerwcu 2020 r.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
W przypadku pytań proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00
pod następujące numery telefonów: 94 35 51 609 lub
94 35 51 549
   
UCHWAŁA NR XXI/304/20 RADY MIASTA KOŁOBRZEG  
z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Aby skorzystać z ulgi należy złożyć:  
 • Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Użytkowanie wieczyste
W przypadku pytań proszę dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00
pod następujące numery telefonów: 94 35 51 560 lub 94 35 51 561 lub 94 35 51 566
   
RZĄDOWE PAKIETY POMOCOWE
Poradnik - tarcza antykryzysowa
Tarcza Antykryzysowa
informacje dla przedsiębiorców wg wielkości firmy
Bank Gospodarstwa Krajowgo
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - wsparcie ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Bank Gospodarstwa Krajowego
dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Nadchodzące wydarzenia sportowe

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Kino WYBRZEŻE oraz Kino RCK i DKF są zamknięte
Previous Next Play Pause
1

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia