nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
Możliwe opady deszczu

9°C

Kołobrzeg

Możliwe opady deszczu

Wilgotność: 92%

Wiatr: 9 km/h

 • 26 Maj 2020

  Możliwe opady deszczu 11°C 7°C

 • 27 Maj 2020

  Zachmurzenie 18°C 4°C

Powodów, by 26 maja powiedzieć "dziękuję" są miliony. Mamy, nasze ciche bohaterki, troszczą się o innych bardziej niż o siebie, zawsze nas wspierają i znają magiczne zaklęcia na każdy kryzys. Wszystkim Mamom życzę dużo zdrowia, miłości i wytrwałości oraz niesłabnącej dumy ze swoich pociech, niezależnie od tego ile mają lat.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Anna Mieczkowska

A A A

Dzierżawię od miasta plac. Czy w czasie pandemii muszę płacić czynsz?

Odpowiedź: Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w uchwale Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2020 r. nie są zobowiązani do zapłaty czynszu za kwiecień i maj 2020 r. Warunki te to:

 1. pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 tzn. spadek dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie ulgi w stosunku do dochodu osiągniętego w miesiącu lutym 2020 r., o co najmniej:
  1. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 3.000,00 zł - 25%,
  2. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 6.000,00 zł - 40%,
  3. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 10.000,00 zł - 50%,
  4. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 50.000,00 zł - 75%,
  5. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód powyżej 50.000,00 zł - 85%.
  Przez pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 rozumie się także, w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. wykazał stratę, powiększenie tej straty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca lutego 2020 r. o 25%

 2. ochrona miejsc pracy w okresie udzielenia pomocy, w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej jedną osobę przed dniem 1 marca 2020 r. Pracodawca nie może zmniejszyć zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron u danego przedsiębiorcy, w wymiarze większym niż 3% ogółu zatrudnionych obliczonych poprzez porównanie stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. do stanu z ostatniego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy, a jednocześnie liczba pracowników korzystających po dniu 29 lutego 2020 r. z urlopu bezpłatnego nie może przekroczyć 3% ogółu zatrudnionych u danego przedsiębiorcy;

 3. brak zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych wobec wierzyciela w kwocie nie wyższej niż 50 zł przed dniem 1 marca 2020 r.
  Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym pomocy publicznej, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Pytanie: Czy skorzystanie z dofinansowania od starosty części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wyklucza wnioskowanie o uzyskanie pożyczki w kwocie 5000 zł?

Odpowiedź: Nie. Zarówno pożyczka, jak i dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności z Urzędu Pracy są rozwiązaniami, które mają wesprzeć przedsiębiorcę w ponoszeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oba te środki nie wykluczają się (nie wykluczają się też z uzyskaniem zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne), jednak podkreślić należy, że w przypadku otrzymania dofinansowania przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Oznacza to, że z pożyczki i dofinansowania należy pokryć różne koszty prowadzenia działalności (inne z pożyczki, a inne z dofinansowania), jak i z żadnego ze środków udzielonych przez starostę nie można pokryć kosztów składek ZUS, za które otrzymano zwolnienie.

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Z jakich form pomocy mogę skorzystać?

Odpowiedź: Obecnie istnieje wiele rozwiązań dotyczących pomocy przedsiębiorcom. Oto one:

 1. w przypadku opłacania składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadzono działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Aby uzyskać to zwolnienie, należy do dnia 30 czerwca 2020 r. złożyć wniosek do ZUS.
 2. dofinansowanie od starosty części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W przypadku otrzymania takiego dofinansowania przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (np. w wypadku otrzymania zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, koszty związane z zapłatą tych składek nie mogą być następnie pokryte z dofinansowania). Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. udzielenie jednorazowej pożyczki przez starostę w wysokości do 5000 zł. Wniosek o pożyczkę składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie przedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 4. świadczenie postojowe - jeśli wnioskujący nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż prowadzona działalność gospodarcza oraz rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i nie zawieszono prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oświadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc lub zawieszono prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. Co do zasady (tzn. poza przypadkami wskazanymi w ustawie) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Również Miasto Kołobrzeg przewidziało pomoc dla przedsiębiorców. Przede wszystkim, dla przedsiębiorców, których:

 • płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  a także, którzy:
 • ochronili miejsca pracy
 • nie mają zaległości w kwocie wyższej niż 50 zł z tytułu podatku od nieruchomości, przedłużono termin płatności podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 r. przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg do dnia 30 września 2020 r.

Ponadto, przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki a) i b) wskazane powyżej oraz nie mieli przed dniem 1 marca 2020 r. zaległości w kwocie wyższej niż 50 zł z tytułu należności cywilnoprawnych, mogą ubiegać się o odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu z umów najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg za miesiące: kwiecień i maj 2020 r.

W obu przypadkach należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy do Prezydenta Miasta Kołobrzeg wraz z formularzem informacyjnym dotyczącym pomocy publicznej, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zarówno w przypadku przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości, jak i odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, za pogorszenie płynności finansowej uważa się spadek dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie ulgi w stosunku do dochodu osiągniętego w miesiącu lutym 2020 r., o co najmniej:

 1. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 3.000,00 zł- 25%,
 2.  w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 6.000,00 zł - 40%,
 3.  w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 10.000,00 zł - 50%,
 4. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód do 50.000,00 zł - 75%,
 5. w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. osiągnął dochód powyżej 50.000,00 zł -85%.

Przez pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 rozumie się także, w przypadku przedsiębiorcy, który w miesiącu lutym 2020 r. wykazał stratę, powiększenie tej straty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca lutego 2020 r. o 25%;

Pytanie: Jestem właścicielem hotelu. Czy mogę prowadzić działalność?

Odpowiedź: Od dnia 4 maja 2020 r. można przyjmować gości w hotelach. Nie ma jednak możliwości przygotowania i podania spożywanych na miejscu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu. Można jednak przygotowywać i podawać żywność lub napoje na wynos lub przygotowywać i dostarczać je do pokoi.

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia